Základní škola speciální Jihlava

Vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra. Obsah, metody a formy vzdělávání odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem v souladu s aktuální legislativou.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Základní škola speciální – Škola dobrého startu č.j. 22 931/2008-61. Podle svých možností a schopností si žáci během vzdělávání rozšiřují své kompetence, rozvíjí rozumové, smyslové a tělesné schopnosti, sebeobslužné a pracovní dovednosti. Školní docházka trvá 10 let.


Hlavními cíli základní školy speciální jsou:

  • poskytnout žákům takové dovednosti a znalosti, které jim umožní se co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do společenského, případně pracovního života,

  • upevnit sebevědomí žáků a vědomí vlastní hodnoty,

Škola zajišťuje dětem předprofesní přípravu zaměřenou na optimální pracovní zařazení vzhledem k jejich specifickým potřebám. Žáci základní školy speciální získají po ukončení desetileté školní docházky základy vzdělání.

Informace k zápisu na ZŠ naleznete zde.


​Terapie

V rámci vzdělávání poskytujeme tyto speciální terapie – canisterapii, hydroterapii, ergoterapii, arteterapii, muzikoterapii, trampolining, orofaciální terapii, bazální stimulaci, dotekovou terapii, synergetickou reflexní terapii, logopedickou péči, relaxační techniky ve snoezelenu, zrakovou terapii při práci na lightboxu.