Základní škola speciální Jihlava

Vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra. Obsah, metody a formy vzdělávání odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem v souladu s aktuální legislativou.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Základní škola speciální – Škola dobrého startu č.j. 22 931/2008-61. Podle svých možností a schopností si žáci během vzdělávání rozšiřují své kompetence, rozvíjí rozumové, smyslové a tělesné schopnosti, sebeobslužné a pracovní dovednosti. Školní docházka trvá 10 let.


Hlavními cíli základní školy speciální jsou:

  • poskytnout žákům takové dovednosti a znalosti, které jim umožní se co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do společenského, případně pracovního života,

  • upevnit sebevědomí žáků a vědomí vlastní hodnoty,

Škola zajišťuje dětem předprofesní přípravu zaměřenou na optimální pracovní zařazení vzhledem k jejich specifickým potřebám. Žáci základní školy speciální získají po ukončení desetileté školní docházky základy vzdělání.

Informace k zápisu na ZŠ naleznete zde.


​Terapie

V rámci vzdělávání poskytujeme tyto speciální terapie – canisterapii, hydroterapii, ergoterapii, arteterapii, muzikoterapii, trampolining, orofaciální terapii, bazální stimulaci, dotekovou terapii, synergetickou reflexní terapii, logopedickou péči, relaxační techniky ve snoezelenu, zrakovou terapii při práci na lightboxu.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image