TERAPIE A DALŠÍ METODY VYUŽÍVANÉ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ARTETERAPIE – je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Během arteterapie dochází k celkové relaxaci, odreagování negativních pocitů a napětí, rozvoji komunikace, rozvoji vzájemných pozitivních vztahů, rozvoji sebevědomí.

MUZIKOTERAPIE – spontánní vytváření hudby pomocí hry na tělo, zpěvu a hry na jednoduché hudební nástroje. Hudební improvizace umožňuje vyvolat odpovědi žáků na jakékoliv úrovni postižení. Muzikoterapeut vytváří hudebně a emocionálně příznivé prostředí, které podporuje hudební vyjadřování žáka a rozvíjí tak sluchové vnímání, emocionální vyjádření, podporuje dýchání apod.

OROFACIÁLNÍ STIMULACE – je působení na oblast úst (orální) a obličeje (faciální), jejímž cílem je povzbuzení funkcí jazyka, dásní, svalů, vyrovnání napětí a citlivosti (tj. snížení přecitlivělých a zvýšení necitlivých tkání a svalstva), harmonizace (snížení spastických svalů a povzbuzení ochablých svalů), navození příjemných podnětů, povzbuzení žvýkacích svalů, zvýšení pohyblivosti jazyka, zmírnění slinění, snížení bolestivých pocitů při sycení atd.

CANISTERAPIE – aneb „léčba psí láskou“ je podpůrná terapie pomocí psů, která se využívá pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověka a uplatňuje se také při výchově a vzdělávání

CAVIATERAPIE – terapie pomocí morčat. Díky své vyšší tělesné teplotě dokážou prohřát lidské tělo. Ideální v případech ztuhlosti rukou, zkrácených šlach, bolavých svalů a kloubů. Zároveň pomáhají rozvíjet sociální dovednosti žáků, hmatové a čichové vnímání.

HYDROTERAPIE – vodoléčba, která využívá blahodárný vliv vody na tělo i mysl. Je používána jak při léčbě, tak regeneraci, rehabilitaci i relaxaci.

BAZÁLNÍ STIMULACE – bazální dialog, díky kterému žák začne vnímat vlastní tělo a okolní svět. Patří sem např. doteky, masáže, pouštění zvuků, ochutnávání, vnímání čichem, vibrací…

AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE (AAK) - systémy komunikace podporující již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Dále komunikační systémy jako náhrada mluvené řeči. AAK využívá předmětovou komunikaci, fotografie, piktogramy, pomůcky s hlasovým výstupem, komunikační tabulky apod.

VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) - podporuje vývoj komunikace, je to nástroj pro vyjádření potřeb a sdílení myšlenek, prožitků. Výsledkem je komunikační kniha či tabulka, kterou žáci aktivně používají.

STRUKTUROVANÉ VYUČOVÁNÍ – vnesení pevného řádu, přesně strukturované a vizuálně znázorněné posloupnosti činností, jednoznačné uspořádaní činnosti, prostoru a času, což napomáhá v orientaci především žákům s autismem.

ERGOTERAPIE – dříve nazývaná jako „léčba prací“ – umožňuje žákům zapojovat se do činností, které jsou pro jejich život smysluplné a nepostradatelné

TRAMPOLINIG – moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku. Jde o získávání takových dovedností, schopností a kompetencí pomocí trampolíny, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků – chodce, řidiče nemotorového i motorového vozidla (tedy I cyklisty), cestujícího dopravními prostředky atd. Využíváme hřiště v areálu školy i městské dětské dopravní hřiště.

BOCCIA – sport podobný pétanque, přizpůsobený lidem se zdravotním postižením. Od roku 1984 je paralympijským sportem.

PLAVECKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ – součást výuky tělesné výchovy. Žáci si osvojují a rozvíjí plavecké dovednosti.

SPECIÁLNÍ CYKLISTIKA – škola je vybavená kolem handbike (handcycle) – kolo ovládané rukama, a dále tříkolkou pro dospělé a dvojkolem pro jízdu žáka s učitelem.

STOLNÍ TENIS – známý jako ping pong – naše škola má venkovní stůl na stolní tenis, který využíváme za příznivého počasí

DRAMATERAPIE – využívá hraní rolí jako prostředek léčby. Jedná se o expresivní terapii.