Často kladené otázky

Kdo bude mé dítě vzdělávat?

Učitel - absolvent magisterského oboru speciální pedagogika, se specializacemi na kombinované zdravotní postižení, psychopedii, logopedii, etopedii, surdopedii, optopedii, poruchy chování, poruchy učení. Celý pedagogický sbor je proškolen v problematice vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, alternativní komunikace, bazální stimulace, vývojové psychologie, diferenciace ve vzdělávání, týmové práce a komunikace.

Můj syn je na vozíku. Může mu škola nabídnout nějaký zájmový kroužek?

V letošním školním roce škola nabízí tyto zájmové kroužky: boccia, angličtina, výtvarné kroužky, sportovní kroužek, cyklistika (kola, tříkolky, handbike), stolní tenis, počítačový kroužek. Činnost v kroužcích je přizpůsobena potřebám žáků.​

Podle čeho se bude učit?

Škola má zpracovaný kvalitní školní vzdělávací program. Vychází z RVP pro základní školu speciální a RVP pro základní vzdělávání - příloha pro LMP.

Co se bude učit?

Podle speciálně pedagogické diagnostiky mu bude vypracován individuální plán, ve kterém budou zahrnuty výstupy z ŠVP postavené přímo na míru jeho možnostem a schopnostem.

Co když nebude učivo zvládat?

Učivo je dáno měsíčním individuálním vzdělávacím plánem, stanoveným přesně dle aktuálních možností a schopností dítěte (vypracovaný na základě každoročně aktualizované speciálně pedagogické diagnostiky), proto učivo zvládá a nezažívá pocity neúspěchu.

Můžeme mít vyšší požadavky na učivo?

Každé dítě má učivo stanovo tak, aby dosáhlo na maximum svých možností. Není limitováno obsahem ŠVP. Rodič je partnerem školy, svými podněty a požadavky se přímo se účastní tvorby individuálních vzdělávacích programů, ve kterých mohou být zpracovány i priority rodiny - společenské chování, sport, cizí jazyk apod.

Ve speciální škole si děti jenom hrají, je to pravda?

Ve speciální škole se dítě učí. Každé dítě je vzděláváno podle své úrovně, která je stanovena speciálně pedagogickou diagnostikou. Pokud je jeho mentální úroveň např. na úrovni tříletého dítěte, pak nezačne se čtením či psaním, ale s rozvojem rozumového a smyslového vnímání. Pokud je v oblasti rozumového vývoje na úrovni např. žáka druhé třídy, pak rozvíjíme čtení, psaní, početní představy a další akademické a naukové dovednosti.

Bude mít mé dítě dostatek pozornosti?

Výuku ve třídě zajišťují tři pedagogové a výuka probíhá individuálně.