Přijímací řízení do praktické školy

POZOR ZMĚNA TERMÍNU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!!!!

Informace pro uchazeče u studium oborů Praktická škola jednoletá 78-62-C/01  a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 pro školní rok 2021-2022.

V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství ČR měníme termíny přijímacích zkoušek takto:

 • 5 a 6. května 2021 řádný termín

 • 18. a 19. května 2021 náhradní termín

Do 21. 5. 2021 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. 

Zápisové lístky odevzdejte nejpozději do 4. června 2021. 

14 dnů před přijímacími zkouškami obdržíte písemně pozvánku.

Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Přihlášku k přijímacímu řízení do Praktické školy jednoleté i dvouleté je nutné odevzdat do 1. 3.  2021

Kriteria pro přijímací zkoušky pro oba obory praktické školy naleznete na stránce Dokumentů ke stažení.

 

Další informace o jednoletém o dvouletém oboru si můžete přečíst na stránce o Praktické škole

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2021/2022:
Informace o testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

 

 1. Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

 2. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Proto mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

 3. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 4. V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
 1. Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  • a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

  • b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

  • c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 2. Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.