Informace pro rodiče, duben 2021

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že se od pondělí 12. dubna vracíme alespoň zčásti do normálního prezenčního režimu.


Již jsme si zvykli, že v této zvláštní době musíme často zvládat nové situace a prát se s překážkami. My se ve škole budeme maximálně snažit, aby návrat do školy byl pro Vaše děti co nejméně zatěžující a radostný. Prosíme vás o trpělivost. Jsme v úplně nové a neozkoušené situaci. Věříme, že to díky vaší spolupráci zvládneme. Děkujeme!


Ministerstvo zdravotnictví nám k návratu dětí do školy připravilo několik ne zcela příjemných povinností a podmínek. Jednou z nich je pravidelné testování dětí, ale i pedagogů. Nadále budeme nuceni zajistit homogenitu tříd i oddělení školní družiny. Některé naše učitelky, vychovatelky a asistentky jsou zároveň maminkami a budou muset zůstat doma se svými vlastními dětmi. Proto musíme omezit odpolední provoz školní družiny do 14 hodin. Pozitivní zprávou je, že Vaše děti nebudou muset nosit po celou dobu vyučování ochranu dýchacích cest.  1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

  2. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin.


Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

  1. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Jiné testy, než obdržela škola, nebudou povoleny (Singclean, Testovací sada Covid-19 SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu, nosohltanu a krku).

  2. V případě testování žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy (viz níže “Příprava“). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). Zaměstnanci školy nemohou vaše děti testovat! Není možné, abyste testovali svoje děti na parkovišti nebo v autech, testování musí dle nařízení proběhnout za přítomnosti zaměstnanců ve škole.

  3. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

  4. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit v písemné nebo elektronické formě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

  5. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

  6. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (naše škola bude tedy testovat v pondělí a ve čtvrtek). Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Odkaz na instruktážní video – testy Singclean, která má k dispozici naše škola.

https://youtu.be/BmDnd140UH4


Další vysvětlující informace najdete na :

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR06Jm9-oRo8AWNjo3CNtR7ye-H16xPaKWbkkcI_KQzqMSbQBHgR9Wk8Rvo


Upozorňujeme, že nástup do školy se vzhledem k testování za daných podmínek pravděpodobně velmi protáhne, protože prostory školy nejsou tak velké, aby s patřičnými rozestupy pojaly dvojnásobný počet osob (rodiče + děti).Informace pro rodiče duben 2021 final
.pd
Download PD • 72KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vyhlášení volných dnů

Oznamuji, že z organizačních důvodů vyhlašuji volné dny podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění na 25. 10. 2021 a 26. 10. 2021. Volné dny se vztahují na žáky základ

Blíží se podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou letos na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Více informací o organizaci školního roku 2021/2022 naleznete zde.

Informace k testování žáků školy v září 2021

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 8. 2021 nařizuje obecný postup preventivního testování žáků při nástupu do školy v novém školním roce. Tento postup bude na základě rozhodnu