Informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků praktické školy o obnovení osobní přítomnosti ve škole

Základní škola speciální a Praktické školy Jihlava, p.o.


Informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků praktické školy o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkáchZ rozhodnutí MŠMT ČR zůstávají střední školy do 30. 6. 2020 zavřené. Nadále probíhá výuka v domácím prostředí řízená třídními učiteli jednotlivých tříd včetně přípravy na závěrečné zkoušky u žáků posledního ročníku střední školy obor praktická škola jednoletá (78-62-C/01) a praktická škola dvouletá (78-62-C/02).


Od 11. 5. 2020 bude umožněna žákům posledních ročníku SŠ, kteří budou konat závěrečné zkoušky na základě rozhodnutí MŠMT ČR, osobní přítomnost ve škole v termínech 13. 5. 2020, 20. 5.2020, 27. 5. 2020 a 10. 6. 2020 vždy v čase od 8 do 11 hodin za účelem přípravy na závěrečné zkoušky. Termín závěrečných zkoušek je 17. 6. 2020 a 18. 6. 2020. Tato docházka je dobrovolná a nepovinná. Ve dnech přípravy na závěrečné zkoušky nebude pro žáky fungovat školní stravování.


Příprava žáků proběhne za podmínek stanovených dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(1):

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

⚫ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

⚫ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do budovy školy.


Vstup do budovy školy

 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Po příchodu do školy odvede určený pedagog žáky do učebny.

 • Žáci se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorách školy.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy


Žák z rizikové skupiny

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.


Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka dvě prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) (oba body obsahuje čestné prohlášení zaslané v příloze)

Pokud se zákonný zástupce s těmito dokumenty neseznámí a nepotvrdí tuto skutečnost svým podpisem, nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna.


Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o přípravu na závěrečné zkoušky v případě žáků 10. ročníku do 7. 5. 2020 elektronicky na e-mail: reditelstvi@pomskola.cz


V Jihlavě 4. 5. 2020 Mgr. Zuzana Šimková, ředitelka školy


(1) Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, vydáno MŠMT dne 30. 4. 2020.


© 2018 ZŠ Speciální a Praktická škola Jihlava - vytvořeno ve Wix.com

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
 • w-youtube