Informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků praktické školy o obnovení osobní přítomnosti ve škole

Základní škola speciální a Praktické školy Jihlava, p.o.


Informace pro rodiče žáků závěrečných ročníků praktické školy o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkáchZ rozhodnutí MŠMT ČR zůstávají střední školy do 30. 6. 2020 zavřené. Nadále probíhá výuka v domácím prostředí řízená třídními učiteli jednotlivých tříd včetně přípravy na závěrečné zkoušky u žáků posledního ročníku střední školy obor praktická škola jednoletá (78-62-C/01) a praktická škola dvouletá (78-62-C/02).


Od 11. 5. 2020 bude umožněna žákům posledních ročníku SŠ, kteří budou konat závěrečné zkoušky na základě rozhodnutí MŠMT ČR, osobní přítomnost ve škole v termínech 13. 5. 2020, 20. 5.2020, 27. 5. 2020 a 10. 6. 2020 vždy v čase od 8 do 11 hodin za účelem přípravy na závěrečné zkoušky. Termín závěrečných zkoušek je 17. 6. 2020 a 18. 6. 2020. Tato docházka je dobrovolná a nepovinná. Ve dnech přípravy na závěrečné zkoušky nebude pro žáky fungovat školní stravování.


Příprava žáků proběhne za podmínek stanovených dne 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(1):

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

⚫ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

⚫ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do budovy školy.


Vstup do budovy školy

 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Po příchodu do školy odvede určený pedagog žáky do učebny.

 • Žáci se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorách školy.

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy


Žák z rizikové skupiny

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.


Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka dvě prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) (oba body obsahuje čestné prohlášení zaslané v příloze)

Pokud se zákonný zástupce s těmito dokumenty neseznámí a nepotvrdí tuto skutečnost svým podpisem, nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna.


Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o přípravu na závěrečné zkoušky v případě žáků 10. ročníku do 7. 5. 2020 elektronicky na e-mail: reditelstvi@pomskola.cz


V Jihlavě 4. 5. 2020 Mgr. Zuzana Šimková, ředitelka školy


(1) Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, vydáno MŠMT dne 30. 4. 2020.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Přechod na distanční výuku

Ministr školství Robert Plaga dnes večer 30. 10. 2020 po jednání vlády oznámil, že od 2. listopadu 2020 budou školy zřizované podle §16 odst. 9 školského zákona (sem spadá i naše škola) z epidemiologi

© 2018 ZŠ Speciální a Praktická škola Jihlava - vytvořeno ve Wix.com

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
 • w-youtube