Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version


Praktická škola


Praktická škola s jednoletou přípravou


Obor vzdělání 78-62-C/01

Škola byla zařazena do školského rejstříku  rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  ČR č.j. 16 887/2009-21 s účinností od 1. 9. 2010.
Poskytuje střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální, v základní škole praktické, případně v základní škole.
Připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Zaměřuje se na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka.


Zdravotní požadavky
Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Na základě doporučení odborníků budou stanoveny požadavky na žáka, respektující individuální zvláštnosti žáka, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.
Možnosti pracovního uplatnění absolventa
Absolventi praktické školy s jednoletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.


Praktická škola s dvouletou přípravou


Oznamujeme, že nám byl schválen nový obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02. Bude zaměřen na pečovatelství a řemeslné práce. Vzdělávání v oboru bude zahájeno 1. 9. 2013. Rodiče mohou podávat do 15.3. 2013 přihlášky do tohoto oboru. Kritéria pro přijímací řízení jsou stejná jako u praktické školy jednoleté.


Učební dokumenty:


http://www.msmt.cz/socialni-programy/ucebni-dokumenty-studijniho-oboru-78-62-c-001-prakticka-skola-jednoleta-k-1-9-2005

[ Nahoru ]