Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version


Často kladené otázkyOTÁZKA
ODPOVĚĎ
Kdo bude mé dítě vzdělávat?
Učitel - absolvent magisterského oboru speciální pedagogika, se specializacemi na kombinované zdravotní postižení, psychopedii, logopedii, etopedii, surdopedii, optopedii, poruchy chování, poruchy učení. Celý pedagogický sbor je proškolen v problematice vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, alternativní komunikace, bazální stimulace, vývojové psychologie, diferenciace ve vzdělávání, týmové práce a komunikace.
Můj syn je na vozíku. Může mu škola nabídnout nějaký zájmový kroužek?
V letošním školním roce škola nabízí tyto zájmové kroužky: boccia, angličtina, výtvarné kroužky, sportovní kroužek, cyklistika (kola, tříkolky, handbike), stolní tenis, počítačový kroužek. Činnost v kroužcích je přizpůsobena potřebám žáků.
Podle čeho se bude učit?
Škola má zpracovaný kvalitní školní vzdělávací program. Vychází z RVP pro základní školu speciální a RVP pro základní vzdělávání - příloha pro LMP.
Co se bude učit?
Podle speciálně pedagogické diagnostiky mu bude vypracován individuální plán, ve kterém budou zahrnuty výstupy z ŠVP postavené přímo na míru jeho možnostem a schopnostem.
Co když nebude učivo zvládat?
Učivo je dáno měsíčním individuálním vzdělávacím plánem, stanoveným přesně dle aktuálních možností a schopností dítěte (vypracovaný na základě každoročně aktualizované speciálně pedagogické diagnostiky), proto učivo zvládá a nezažívá pocity neúspěchu.
Můžeme mít vyšší požadavky na učivo?
Každé dítě má učivo stanovo tak, aby dosáhlo na maximum svých možností. Není limitováno obsahem ŠVP. Rodič je partnerem školy, svými podněty a požadavky se přímo se účastní tvorby individuálních vzdělávacích programů, ve kterých mohou být zpracovány i priority rodiny - společenské chování, sport, cizí jazyk apod.
Ve speciální škole si děti jenom hrají, je to pravda?
Ve speciální škole se dítě učí. Každé dítě je vzděláváno podle své úrovně, která je stanovena speciálně pedagogickou diagnostikou. Pokud je jeho mentální úroveň např. na úrovni tříletého dítěte, pak nezačne se čtením či psaním, ale s rozvojem rozumového a smyslového vnímání. Pokud je v oblasti rozumového vývoje na úrovni např. žáka druhé třídy, pak rozvíjíme čtení, psaní, početní představy a další akademické a naukové dovednosti.
Bude mít mé dítě dostatek pozornosti?
Výuku ve třídě zajišťují tři pedagogové a výuka probíhá individuálně.
Můj syn s PAS má problémy v chování. Nezvládá pobyt s ostatními dětmi v jedné třídě. Jak řešíte ve škole tento problém?
Pracujeme pod supervizí Národního ústavu pro autismus. Žáci s problémovým chováním mají individuálně nastavený režim ve škole tak, aby jej mohli zvládnout. Využíváme režimové, tranzitní a komunikační karty. Pomáhá nám také metoda "aplikované behaviorální analýzy", pomocí které zjišťujeme příčiny problémového chování dítěte a ovlivňujeme jeho projevy.
Moje šestiletá dcera nemluví. Jak se s ní dorozumíte?
Všichni pedagogové školy jsou proškoleni v metodách alternativní komunikace. Pro komunikaci s žákem volí optimální komunikační systém. Např.: VOKS, znak do řeči, komunikační knihy, komunikátory s hlasovým výstupem, znakovou řeč, piktogramy, předmětovou komunikaci, komunikační programy pro PC či I-Pad.
Jaké je složení žáků ve třídě ?
Žáci jsou zařazování do tříd podle aktuálně dosažené mentální úrovně. Příjemné pracovní prostředí ve třídách je vždy prioritou školy.
Když moje dcera vyjde z vaší školy, jaké bude mít dosažené vzdělání?
Žák - absolvent naší školy může dosáhnout výstupu "základní vzdělání" nebo "základy vzdělání" podle toho, který vzdělávací obor absolvuje. (RVP pro základní vzdělávání nebo RVP základní školy speciální).
Můj syn používá pleny. Je to problém?
Osobní hygiena a úkony s ní spojené jsou ošetřeny Etickým kodexem školy. Hygienické zázemí a citlivý přístup pedagogických pracovníků zaručuje intimitu při osobní hygieně.
Naše dítě nemluví, nevyřídí vzkaz, nezapíše si úkol do deníčku. Jak bude probíhat komunikace mezi školou a námi jako rodiči?
Děti, které mají problém v komunikaci, mají ve škole "komunikační sešity". Do nich učitel vkládá fotografie, informace o činnostech, které dítě dělalo ve škole. Rodiče zase přes tento "komunikační sešit" mohou vkládat informace o tom, co dítě dělalo doma. Kromě toho pro výměnu informací mezi školou a rodinou slouží "ranní filtr" před zahájením vyučování.
Je speciální škola vhodnou volbou pro moje dítě?
 • ano, jestliže pro své dítě s postižením hledám školu s individuálním přístupem
 • ano, pokud pro své dítě s postižením hledám tým vysoce kvalifikovaných odborníků v oboru speciální pedagogiky
 • ano, pokud moje dítě s postižením nesnáší hlučné prostředí přeplněné třídy běžné školy
 • ne, pokud moje dítě nemá mentální postižení a může s využitím podpůrných opatření zvládnout výuku v běžné škole
 • Bude mít ve škole kamarády?
  Přátelské prostředí ve třídách je prioritou naší školy. Žáci mají ve třídě spolužáky s podobnou mentální úrovní. Přátelství našich žáků přetrvávají i mimo školu a dlouho po absolvování školy.
  Nebude moje dítě ve škole šikanováno?
  Vzhledem k počtu pedagogů ve třídě (tři) se ve škole nevyskytuje šikana ani jiné sociopatologické jevy.
  Můj syn má cukrovku. Musí dostávat svačinu v přesně stanovený čas. Nejdéle po čtyřech hodinách mu musím zkontrolovat hladinu cukru v krvi. Vyjde mi škola vstříc?
  Pedagogové jsou plně schopni zajistit jakékoliv individuální požadavky, vyplývající ze zdravotního stavu dítěte. Individuální zdravotní potřeby řeší třídní učitel přímo s rodičem.
  Měla bych zájem podívat se do vaší školy, případně do vyučování.
  Škola každoročně pořádá Den otevřených dveří. Kromě toho lze po individuální domluvě navštívit školu i nahlédnout do výuky.
  Můj syn má epilepsii, mívá velké záchvaty. Dokáže mu učitel ve vaší škole poskytnout první pomoc?
  Všichni pedagogičtí pracovníci každý rok absolvují školení první pomoci pořádané Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina. Dokážou tedy poskytnout účinnou první pomoc dítěti při epileptickém záchvatu.
  Jaké možnosti bude mít můj syn po absolvování vaší základní školy?
  Může pokračovat ve studiu v Praktické škole jednoleté či dvouleté, která funguje i při naší škole. Nebo si vybrat kterýkoliv učební obor typu E. Někteří naši žáci se uplatní i na trhu práce, v chráněných dílnách a při podporovaném zaměstnání.

  [ Nahoru ]