Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version


Projekt: Základní škola speciální Jihlava-centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.2.02./02.0008Vážení rodiče, vážení pedagogové
od 2. 11. 2009 probíhá v Základní škole speciální projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci.

Žáci budou využívat nové speciálně podpůrné terapie zaměřené na kompenzaci jejich zdravotního postižení. Vzniknou nové učební pomůcky a materiály. Žákům nabídneme zájmové činnosti rozvíjející jejich sociální, pracovní a umělecké kompetence a upevňující návyky zdravého životního stylu. V souvislosti s projektem se zaměříme také na rozvoj odborných kompetencí pedagogů. V rámci vzdělávání pedagogů bude pilotně ověřena možnost speciálně-pedagogické supervize. Rodiče žáků budou přizváni ke spolupráci na tvorbě Individuálních výchovně vzdělávacích plánů pro žáky, bude jim poskytováno sociální poradenství a zúčastní se vzdělávání.

Žadatelem projektu je Základní škola speciální Jihlava, Březinova 31, příspěvková organizace.

Jako partner projektu byla přizvána Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod a OS Kamínek při Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31.


Cíle projektu:

  • Zlepšení kvality vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením
  • Zvýšení jejich sociálních kompetencí a umožnění sociální integrace těchto žáků
  • Zvýšení nabídky neformálního vzdělávání metodou rozvoje zájmové činnosti žáků s těžkým zdravotním postižením
  • Zvýšení odborných speciálně pedagogických kompetencí pedagogů
  • Zvýšení znalostí povědomí rodičů o problematice specifik jednotlivých postižení žáků a možnosti kompenzace jejich handicapu


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.[ Nahoru ]
Ukončení projektu ,,ZŠS Jihlava-centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením“


Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.02/02.0008


      Inovovaný ŠVP a nové metodiky speciálních podpůrných terapií jsou pro veřejnost dostupné na vyžádání v elektronické formě na emailové adrese školy: reditelstvi@pomskola.cz


      30. 6. 2012 byl ukončen v základní škole speciální v rámci OPVK projekt „Základní škola speciální – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením“. Tříletý projekt byl zaměřen na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením. Žáci pracovali s pedigem, se dřevem, s textilem, s keramickou hlínou, s netradičními materiály, učili se šít, tkát, v rámci environmentální výchovy se účastnili vzdělávacích programů v ekologických střediscích, navštěvovali zájmové kroužky, pořádali výstavu výrobků. Pedagogové tvořili měsíční individuální výchovně vzdělávací program pro každého žáka zohledňující žákovy vzdělávací potřeby. Zpracovali metodiky speciálně pedagogických terapií. Celý pedagogický sbor byl proškolen v nejmodernějších speciálně pedagogických metodách, které byly následně aplikovány při vzdělávání žáků. Rodičům byl poskytován odborný poradenský servis v sociální, vzdělávací a zdravotní problematice.

      Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


[ Nahoru ]MODERNÍ GYMNASTIKA


      Klíčová aktivita č.04 Vytváření a realizace nových zájmových útvarů

      Kroužek moderní gymnastiky navštěvuje pravidelně 8 žákyň školy. S nacvičenými sestavami sklízejí cvičenky úspěchy i na veřejných vystoupeních. 19. 6. 2012 reprezentovaly školu na jihlavském gymnastickém dni v Domě kultury v Jihlavě. 26. 6. Vystupovaly se svou sestavou ve škole pro účastníky sportovního dne, kterého se účastnili vedle našich žáků, žáci ze základní školy Havlíčkova Jihlava a žáci základní školy Dobronín.
[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      13. 6. 2012 proběhly poslední dva praktické nácviky supervize kolegyně z partnerské školy z Havlíčkova Brodu v naší škole se zakázkou na řešení problematiky komunikace v pedagogickém sboru a organizaci výuky.
[ Nahoru ]ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY


      Klíčová aktivita č. 02 ,,Inovace a ověřování ŠVP“ – vytváření nových vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů.

      Ve dnech 13. a 14. 6. 2012 úspěšně vykonalo v praktické škole jednoleté 15 studentů závěrečné zkoušky. Praktickou část tvořily nově vytvořené obsahy: příprava pokrmů, péče o bytový textil, oděvy a obuv, úklidové práce v domácnosti a rukodělná řemesla – práce se dřevem, s pedigem, šití.
[ Nahoru ]


SPORTOVNÍ DEN S FC VYSOČINA


      Klíčová aktivita č. 02 ,,Inovace a ověřování ŠVP“ – vytváření nového vzdělávacího obsahu tělesné výchovy.

      V rámci tělesné výchovy, rehabilitační tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy zařazují pedagogové do výuky řízené pohybové aktivity, rozvíjející pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová omezení žáků.

      Dne 11. 5. 2012 se konal sportovní den s fotbalisty FC Vysočina. Hlavním iniciátorem společného sportování je trenér fotbalového klubu Josef Vrzáček. Akce se uskutečnila na hřišti TJ Modeta Jihlava v ulici Na Stoupách. Zasportovat si přišli žáci a studenti naší školy, klienti Denního a týdenního stacionáře a děti z mateřské školy Mozaika. Bylo pro ně připraveno 10 sportovních disciplín – skok do písku, kop na branku, hod na cíl, srážení plechovek, hádání sportů, překážková dráha, třídění barev, rovnovážná cvičení, slalom se lžící a člunkový běh. Při plnění úkolů na jednotlivých stanovištích pomáhali sportovcům fotbalisté, studenti Střední odborné školy sociální v Jihlavě a dobrovolníci z hypermarketu Tesco. Po výkonech čekaly všechny zúčastněné zasloužené odměny a výborné občerstvení. Dobrý pocit z aktivně stráveného dne dokreslilo krásné slunečné počasí a skvělá spolupráce pořadatelů.
[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      9. 5. 2012 se uskutečnila v Jihlavě další praktická část kurzu „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. Pedagogové z Havlíčkova Brodu vedli supervizní dialogy s kolegy naší školy.
[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      12. 4. 2012 proběhla ve škole v Havlíčkově Brodě praktická část kurzu „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. Pedagogové vedli pod odborným dohledem PhDr. Sojky samostatné dialogy s vybranými kolegy z partnerské školy.
[ Nahoru ]


Odlévaná keramika


      Aktivita č. 02 ,,Inovace a ověřování ŠVP“ – vytváření nového vzdělávacího obsahu pracovní výchovy.

      V rámci předmětů pracovní výchovy, člověk a svět práce a praktických cvičení se učili žáci a studenti pod vedením proškolených pedagogů vyrábět keramiku novou technikou - odléváním do forem. Formy na odlévání nádob z keramiky byly pořízeny v rámci projektu. Žáci naředí a rozmíchají keramickou hlínu a postupně ji vlévají do forem, ve kterých se hlína zachytává na stěnách a postupně usychá. Po vyschnutí se tvar vyjme z formy, nechá doschnout a vypálí v peci. Po prvním vypálení se mohou nádoby ještě glazovat a znovu vypálit. Pro žáky se zdravotním postižením je to mnohem snazší způsob výroby keramiky než obtížné kroužení tvarů na hrnčířském kruhu.
[ Nahoru ]OCENĚNÍ ŽÁKŮ ZA CHRÁNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


      Aktivita 02 ,,Inovace a ověřování ŠVP a tvorba IVVP pro těžce zdravotně postižené žáky“.

      Enviromentální výchova je jedním z inovovaných průřezových témat školního vzdělávacího programu. Pedagogové zpracovávají metodiky a pracovní listy zaměřené na ochranu životního prostředí. Žáci se zapojili do celorepublikového recyklačního programu ,,recyklovaní“. Učí se šetřit energiemi, třídí odpad, sbírají staré elektrospotřebiče a učí se vyrábět zajímavé výrobky z recyklovaných materiálů, tvoří pod vedením pedagogů literární a výtvarná dílka s tématikou EVVO. Ve škole celoročně probíhají celoškolní projekty zaměřené na enviromentální vzdělávání. Žáci jezdí na vzdělávací programy do středisek ekologické výchovy. V rámci velké podzimní soutěže ve sběru elektrozařízení získala škola od společnosti Asekol 10.000 Kč k nákupu učebnic, školních pomůcek nebo počítačového vybavení.
[ Nahoru ]MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA


      V rámci klíčové aktivity 02 ,,Inovace a ověřování ŠVP a tvorba IVVP pro těžce zdravotně postižené žáky“ proběhl ve dnech 20. ,21. a 23. února 2012 celoškolní projekt ,,Národnostní menšiny žijící v ČR“ v rámci průřezového tématu multikulturní výchova zaměřený na spoluobčany z Ukrajiny.
Žáci s pedagogy z každé třídy si vylosovali vždy jednu oblast, kterou zpracovali, vyhledali informace, připravili si pro ostatní krátkou prezentaci, názornou ukázku, přichystali soutěž, nacvičili písničku, tanec...

      Ve třech společných setkáních tak měli všichni žáci možnost blíže se seznámit se způsobem života na Ukrajině. Dozvěděli se, jakou řečí se na Ukrajině mluví, že mají odlišné písmo, jak velká je to země, kde na mapě leží, jakou mají vlajku, hymnu, znak. Zjistili, jaká zvířata v zemi žijí, co se tam pěstuje za plodiny, jak vysoké mají hory a dlouhé řeky, jaká jsou tradiční jídla, jaké svátky Ukrajinci slaví, jaký sport je u nich nejoblíbenější a další zajímavosti.

      Se zpracovanými materiály budou žáci pracovat dál ve výuce v rámci průřezového tématu mediální výchova. Přečtou si např. ukrajinské pohádky, zazpívají písničky, připraví některý z pokrmů, pokusí se o písmo, naučí se pozdrav a jiné.
[ Nahoru ]VÝROČNÍ ODBORNÁ KONFERENCE PSYCHOPEDICKÉ SPOLEČNOSTI 2012


VZDĚLÁVÁNÍ KE KONKURENCESCHOPNOSTI


      1. 2. 2012 se uskutečnila konference Psychopedické společnosti, která byla věnována představení několika vybraných úspěšně realizovaných projektů EU „Vzdělávání ke konkurenceschopnosti“. Projekt ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava „Základní škola speciální Jihlava-centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.2.02./02.0008“ prezentovali Mgr. Zuzana Šimková, Mg. Kateřina Vejsadová a Mgr. Marek Mertl.
[ Nahoru ]ODLÉVÁNÍ DO SÁDROVÝCH FOREM


      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ se 14. 12. 2011 uskutečnil v prostorách ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava kurz „Odlévání do sádrových forem“ během kterého si učitelé osvojili nový způsob práce s keramickou hlínou. Tento kurz uzavírá sérii „Rukodělných řemesel“ během, které si pedagogičtí pracovníci osvojovali techniku tradičních řemesel a nové znalosti a dovednosti začleňují do ŠVP.
[ Nahoru ]VÁNOČNÍ VÝSTAVA


      30. 11. 2011 se v čase od 7.45 do 16.00 uskutečnila v učebně ICT Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava „Vánoční výstava výrobků z pedigu, keramické hlíny, ze dřeva, z textilu, ze skla a dalších materiálů“. Žáci školy prezentovali výsledky své práce realizované v rámci projektu: „Základní škola speciální Jihlava-centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením“. Výstavy se účastnili spolužáci, pedagogové, rodiče, děti mateřských škol a veřejnost. Během výstavy byly podávány informace o průběhu projektu.
[ Nahoru ]SEMINÁŘ PSYCHOPEDICKÉ SPOLEČNOSTI


      1. 11. 2011 realizovala Psychopedická společnost a Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava „Seminář Psychopedické společnosti“. V úvodu byli hosté seznámeni s činností školy a projektem „Základní škola speciální Jihlava-centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením, reg. č.: CZ.1.07./1.2.02./02.0008". Následovala odborná exkurze a v závěrečné besedě si odborníci měli možnost vyměnit své zkušenosti.
       FOTO viz. AKTUALITY

[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      3. 10. 2011 proběhlo v Jihlavě poslední setkání absolventů kurzu „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. PhDr. Sojka zhodnotil závěrečné práce pedagogů a vydal osvědčení, opravňující k vykonání praxe v oblasti školské supervize.
[ Nahoru ]APLIKACE VOKS DO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU


      Ve dnech 29. a 30. 9. 2011 absolvovali pedagogové ZŠ speciální a PŠ školení „Aplikace VOKS do výchovně vzdělávacího procesu “. První den navštívily PhDr. Margita Knapcová a Mgr. Marcela Jarolímová každou třídu školy v průběhu vyučování a poskytly cenné rady ke zdokonalení aplikace alternativního komunikačního systému VOKS u vybraných žáků. Následující den byli vyučující proškoleni a seznámeni s novinkami v oblasti VOKS.
[ Nahoru ]ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012


       Dne 1. 9. 2011 byli rodiče žáků ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava seznámeni a informováni o průběhu projektu OPVK „ZŠS Jihlava – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením, CZ.1.07/1.2.02/02.0008“:
[ Nahoru ]PSYCHOHYGIENA UČITELE ANEB JAK PŘEDEJÍT VYČERPÁNÍ


JAK ZVLÁDAT NADMĚRNÝ STRES


       Ve dnech 25. a 26. 8. 2011 absolvovali pedagogové ZŠ speciální a PŠ semináře „Jak zvládat nadměrný stres“ a „Psychohygiena učitele aneb Jak předejít vyčerpání“. Kurz byl realizován ve Vzdělávacím a konferenčním centru MŠMT Telč a byl zaměřen prakticky. Lektoři NIDV (PhDr. Jana Svobodová a Mgr. Vladimír Straka), zábavnou formou motivovali vyučující k dalším pracovním výkonům.
[ Nahoru ]NÁVŠTĚVA PARTNERŮ SŠZ


       Dne 22. 6. 2011 navštívili Základní školu speciální Jihlava studenti jihlavské Střední zdravotnická školy a jejich projektoví partneři ze zdravotnické školy Fachschule für Gesundheits – und Krankenpflege Wetzgauer Strasse 85 357 57 Mutlangen Deutschland www.Klinikum-sgd.de a Lonborg videregande skole Hellebakken 35 5039 Bergen Norvay http://lov.hfk.no. Hosté byli seznámeni s právě probíhajícím projektem OPVK „ZŠS Jihlava – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením, CZ.1.07/1.2.02/02.0008“, který je zaměřený na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci.
[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      10. 5. 2011 se kurz „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“ uskutečnil v Jihlavě. Zúčastnily se ho i ředitelky partnerských škol jako „supervidované“. Zatímco jihlavští pedagogové se věnovali paní ředitelce Sojkové z Havlíčkova Brodu, brodští kolegové blíže poznali paní ředitelku Šimkovou z Jihlavy.
[ Nahoru ]VYUŽITÍ PRVKŮ PORTAGE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ


      20. – 22. 4. 2011 absolvovali pedagogové ZŠ speciální třídenní seminář „Využití prvků portage ve školním prostředí“. Kurz obsahoval přednášky, práci ve skupinách, diskuzi a případové studie se zaměřením na práci s dítětem s těžkým kombinovaným postižením. Přednášející: PhDr. Jaroslav Šturma a Mgr. Jitka Vávrová.
[ Nahoru ]AUKCE ROTARY KLUBU      12. 4. 2011 se uskutečnila v prostorách ZŠ speciální a PrŠ Jihlava aukce obrazů žáků školy, kterou zrealizoval Rotary klub Jihlava. Při této příležitosti seznámila paní ředitelka zúčastněné s projektem Základní škola speciální Jihlava - centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením. Jihlavský RC dlouhodobě svými aktivitami podporuje Základní školu speciální v Jihlavě tím, že se snaží získávat finanční prostředky na zakoupení nákladných pomůcek pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením, žáky s autismem a kombinovaným postižením. Tyto pomůcky slouží ke vzdělávání a kompenzaci postižení dětí. Obrazy si noví majitelé převzali osobně z rukou žáků. Jeden z obrazů si zakoupil také známý herec a zároveň jihlavský rodák Ondřej Vetchý.
[ Nahoru ]KURZ PATCHWORK


      V rámci klíčové aktivity 01 "Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků" se 22. 3. 2011 uskutečnil v prostorách ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava kurz "Patchwork", během kterého si rodiče a pedagogové osvojili zejména teoretický základ postupu práce. Na vzorku si vyzkoušeli aplikaci získaných informací do praxe. Tento kurz je součástí série "Rukodělných řemesel" během, které si pedagogičtí pracovníci osvojují techniku tradičních řemesel a následně své nové znalosti a dovednosti začleňují do ŠVP.
[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      15. 3. 2011 se kurz "Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi" uskutečnil v Havlíčkově Brodě. Účastníci si kolektivně procvičili praktické dovednosti, které získávají v průběhu kruzu
[ Nahoru ]KURZ PEDIG


      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ se 15. 2. 2011 uskutečnil v prostorách ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava další kurz pedigu, během kterého si rodiče a pedagogové osvojili základní techniky pletení. Tento kurz je součástí série „Rukodělných řemesel“ během, které si pedagogičtí pracovníci osvojují techniku tradičních řemesel a následně své nové znalosti a dovednosti začleňují do ŠVP.
[ Nahoru ]KONFERENCE PSYCHOPEDICKÉ SPOLEČNOSTI


      Dne 9. února 2011 představila Mgr. Zuzana Šimková v rámci povinné publicity účastníkům konference Psychopedické společnosti pořádané na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze projekt „Základní škola speciální – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením“, registrační číslo: CZ.1.07./1.2.02./02.0008. Konference byla zaměřená na ergoterapii a v této souvislosti Mgr. Zuzana Šimková prezentovala informace o školní metodice ergoterapie, která vzniká v rámci výše uvedeného projektu.
[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      7. 2. 2011 se kurz "Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi" uskutečnil v Jihlavě. Účastníci realizovali Bálintovskou metodu, kterou následně odborně zhodnotili společně s PhDr. Vlastimilem Sojkou.
[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      11. 1. 2011 se kurz "Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi" uskutečnil v prostorách SPC v Havlíčkově Brodě. Programově byl zaměřen na autoevaluaci dosavadní práce a motivačně. Pokračoval pod odborným vedením PhDr. Vlastimila Sojky.
[ Nahoru ]VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      Další kurz „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“ se uskutečnil 7. 12. 2010 v Jihlavě. Opět program pokračoval pod odborným vedením PhDr. Vlastimila Sojky.
[ Nahoru ]SYNERGETICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE


      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ absolvovali dva pedagogové naší školy kurz „Synergetické reflexní terapie“, realizovaný od 17. 10. do 22. 10. a ukončený 4. 12. 2010. SRT je koncept, vyvinutý ortopedem a traumatologem doktorem Waldemarem Pfaffenrotem. Koncept je zaměřen na léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch, např. dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. Pedagogové si osvojili postupy a techniky na reflexní a neurofyziologické bázi, jejichž aplikací dochází k předcházení a zmírňování důsledků výše zmíněných diagnóz.
[ Nahoru ]Kurz Pedig      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ byl realizován 30. 11. 2010 v nových prostorách ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava „Kurz pedigu“. Tento kurz je součástí série „Rukodělných řemesel“ během, které si pedagogičtí pracovníci osvojují techniku tradičních řemesel a následně své nové znalosti a dovednosti začleňují do ŠVP.
[ Nahoru ]Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi(supervize)


      8. 11. 2010 pokračoval program „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“ pod odborným vedením PhDr. Vlastimila Sojky


[ Nahoru ]

Kurz tkaní


      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ byl realizován 21. 10. 2010 v nových prostorách ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava „Kurz tkaní“. Tento kurz je součástí série „Rukodělných řemesel“ během, které si pedagogičtí pracovníci osvojují techniku tradičních řemesel a následně své nové znalosti a dovednosti začleňují do ŠVP.


[ Nahoru ]

Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi(supervize)


      11. 9. 2010 pokračoval program „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. Setkání v Jihlavě mělo tréninkový charakter. Pedagogové si zopakovali teorii a prohlubovali svoje praktické supervizní zkušenosti pod odborným dohledem PhDr. Vlastimila Sojky.


[ Nahoru ]

Sexualita lidí nejen s mentální retardací


      27. a 28. 9. 2010 absolvovali pedagogové ZŠ speciální a PrŠ Jihlava kurz „Sexualita lidí nejen s mentální retardací“. Během dvoudenního kurzu pracovali pedagogové ve skupinách, prostudovali základy lidské sexuality a jejího dopadu na kvalitu života. Zaměřili se na úskalí absence sexuálního života pro uživatele a možná rizika dovolení sexuálního vyžití. Osou kurzu byla společná tvorba Protokolu sexuality, který bude následně sloužit jako písemný popis toho, jak se v zařízení k sexualitě uživatelů přistupuje a stal se součástí ŠVP. Školení proběhlo pod záštitou APLA Praha, přednášeli PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. a PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.


[ Nahoru ]

Implementace ŠVP ve speciálním školství - příklad dobré praxe


      Dne 23. 9. 2010 se v kongresovém centru kraje Vysočina konala konference „Implementace ŠVP ve speciálním školství – příklady dobré praxe“. Akci pořádala Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina: „Základní škola speciální Jihlava – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením, CZ.1.07/1.2.02/02.0008“.
Cílem konference bylo seznámení veřejnosti a odborníků s projektem školy a výměna informací a zkušeností speciálních pedagogů, kteří aktivně tvoří, popř. ověřují Školní vzdělávací program pro žáky se středním, těžkým a kombinovaným mentálním postižením. Po úvodním slovu ředitelky školy Mgr. Zuzany Šimkové a krátkém proslovu PhDr. Marty Teplé, zástupkyně Odboru speciálního vzdělávání a rovných příležitostí ve školství MŠMT, prezentovali své příspěvky pedagogové ze speciálních škol nejen kraje Vysočina, ale i celé České republiky.


[ Nahoru ]

Výstava keramiky


      Jihlava se připojila k celostátní kampani Národní sítě Zdravých měst. V rámci Evropského týdne mobility se dne 16. 9. 2010 v odpoledních hodinách uskutečnila výstava keramických výrobků žáků ZŠ speciální na Masarykově náměstí v Jihlavě. Žáci výtvarného kroužku prezentovali výsledky své práce realizované v rámci projektu: „Základní škola speciální Jihlava-centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením“. Výstavy se účastnili spolužáci, pedagogové, rodiče, děti mateřských škol a veřejnost. Během výstavy byly podávány informace o průběhu projektu.


[ Nahoru ]

Otevření přístavby školy


      Dne 2. 9. 2010 byl za účasti představitelů města Jihlavy slavnostně zahájen provoz přístavby naší školy. Úvodem zazpívala školní skupina „Raraši“ a sklidila nadšený potlesk publika. Provoz školy symbolicky zahájili přestřižením pásky primátor města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal, ředitel dodavatelské firmy Pozemní stavby Ing. Červenec a ředitelka školy Mgr. Zuzana Šimková. Následovala vystoupení kytarové vystoupení žáků ZUŠ Jihlava. Poté si hosté prohlédli zařízení školy a byli seznámeni s právě probíhajícím projektem OPVK „ZŠS Jihlava – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením, CZ.1.07/1.2.02/02.0008“, který je zaměřený na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci.


[ Nahoru ]

Návštěva partnerů SŠZ


      Dne 23.6.2010 navštívili Základní školu speciální Jihlava studenti jihlavské Střední zdravotnická školy a jejich projektoví partneři ze zdravotnické školy Fachschule für Gesundheits z německého Mutlangenu. Hosté byli seznámeni s právě probíhajícím projektem OPVK „ZŠS Jihlava – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením, CZ.1.07/1.2.02/02.0008“, který je zaměřený na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci.


[ Nahoru ]

Prohlubující inovační kurz Bazální stimulace


      16. 6. 2010 absolvovalo 9 pedagogů ZŠ speciální „Prohlubující inovační kurz bazální stimulace“.Garantem kurzu akreditovaného MPSV ČR a MŠMT ČR je PhDr. Karolína Friedlová, INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o., která kurz osobně lektorovala.
Absolventi si zopakovali prvky ze základního a nástavbového konceptu bazální simulace. Rozšířili si teoretické vědomosti a osvojili praktické dovednosti prohlubujícího konceptu bazální stimulace zaměřené na: změny svalového napětí, zacházení se spastickou, diametrální stimulaci dolních končetin a práci s biografií žáka.


[ Nahoru ]

Přednáška


      17. 5. 2010 pokračoval program „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. Toto setkání se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě. Pedagogogvé byli rozděleni do třech pracovních týmů, ve kterých si rozdělili role. Dva pedagogové realizovali supervizní dialog, další dva zapisovali průběh. Cílem tohoto setkání bylo osvojit si techniku zazanamenávání procesu vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi.


[ Nahoru ]

Malba na sklo


      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ byl realizován 27. 5. 2010 v prostorách ZŠ speciální Jihlava opět kurz „Malba na sklo“. I další absolventi si osvojili základní techniku malování a získali důležité informace k samotné realizaci včetně inspirace. Tento kurz je součástí série „Rukodělných řemesel“ během, které si pedagogičtí pracovníci osvojují techniku tradičních řemesel a následně své nové znalosti a dovednosti začleňují do ŠVP.


[ Nahoru ]

Malba na sklo


      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ byl realizován 19. 5. 2010 v prostorách ZŠ speciální Jihlava kurz „Malba na sklo“. Absolventi si osvojili základní techniku malování a získali důležité informace k samotné realizaci včetně inspirace. Tento kurz je součástí série „Rukodělných řemesel“ během, které si pedagogičtí pracovníci osvojují techniku tradičních řemesel a následně své nové znalosti a dovednosti začleňují do ŠVP.


[ Nahoru ]

Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi (supervize)


      17. 5. 2010 pokračoval program „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. Toto setkání se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě. Pedagogogvé byli rozděleni do třech pracovních týmů, ve kterých si rozdělili role. Dva pedagogové realizovali supervizní dialog, další dva zapisovali průběh. Cílem tohoto setkání bylo osvojit si techniku zazanamenávání procesu vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi.


[ Nahoru ]

Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi (supervize)


      26. 4. 2010 pokračoval program „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. Při tomto setkání si pedagogové ze Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny Havlíčkův Brod vyzkoušeli supervizní prvky v praxi. Účastnili se výuky a následně, reagovali na kontrakt svých kolegů z Jihlavy. V odpoledních hodinách ještě následovala praktická ukázka vedení dialogu a supervize.


[ Nahoru ]

Návštěva zahraničních partnerů


      V týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2010 navštívili Základní školu speciální Jihlava zahraniční partneři projektu Comenius „Open Hands\Open Minds\Open Hearts“. Cílem projektu je vzájemná spolupráce v oblasti speciálně pedagogiké. Pedagogové zúčastněných zemí (Anglie, ČR, Lotyšsko, Německo, Turecko) si vyměňují zkušenosti, poznatky, informace, společně se žáky tvoří mezinárodní slovník, mezinárodní kuchařku a kalendář. Ve čtvrtek 15. 4. 2010 byli seznámeni s právě probíhajícím projektem OPVK „ZŠS Jihlava – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením, CZ.1.07/1.2.02/02.0008“, který je zaměřený na zkvalitnění vzdělávání žáků se středním a těžkým zdravotním postižením s cílem zlepšení jejich rovného přístupu ke vzdělávání, přípravy na jejich sociální a pracovní integraci.


[ Nahoru ]

POZVÁNKA


      Dovolujeme si Vás pozvat na KONFERENCI pořádanou na téma:

„Implementace ŠVP ve speciálním školství – příklady dobré praxe“,

která se koná v rámci projektu „ZŠS Jihlava – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením, CZ.1.07/1.2.02/02.0008“.

 

Datum konání:                      
23. 9. 2010     

Čas konání:                          
10:00 – 12:00 prohlídka nového pracoviště Základní školy speciální Jihlava, pro zájemce
13.00 – 16.00 vlastní konference

Místo konání:           
Zasedací místnost B3.16, 3.15 – budova Krajského úřadu Vysočina, Žižkova 59, Jihlava


Přihlášku najdete zde...

Další informace najdete zde...

[ Nahoru ]
Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi (supervize)


      1. 4. 2010 pokračoval program „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“, jehož cílem je získat teoretické vědomosti a praktické dovednosti odborné podpory pedagogů ve školství. Předpokladem je motivace k práci na sobě, na vlastním růstu a sebereflexi. Kurz absolvuje 6 pedagogů ZŠ speciální Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizace a 6 pedagogů Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod.


      Třetí seminář byl zaměřen na práci ve skupině. Pedagogové si prakticky osvojovali tzv. Balintovskou metodu a konzultovali zadané úkoly z předchozího setkání.


[ Nahoru ]
Ubousková technika


      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ byl realizován ve dnech: 17., 18. a 25. 3. 2010 v prostorách ZŠ speciální Jihlava „Kurz ubrouskové techniky“. Tento kurz je součástí série „Rukodělných řemesel“ během, které si pedagogičtí pracovníci osvojují techniku tradičních řemesel a následně své nové znalosti a dovednosti začleňují do ŠVP.


[ Nahoru ]
Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi (supervize)


      8. 3. 2010 pokračoval program „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. Druhý seminář byl zaměřen prakticky, pedagogové ze Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny Havlíčkův Brod zadali kontrakt svým kolegům z Jihlavy. Následovaly náslechy ve třídách a konzultace dvojic. Jihlavští pedagogové si poprvé vyzkoušeli své teoretické znalosti v praxi. V odpoledních hodinách rozebírali své nové zkušenosti se supervizorem.


[ Nahoru ]

KURZ BATIKOVÁNÍ


      V rámci klíčové aktivity 01 „Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků“ se 25. 2. 2010 uskutečnil v prostorách ZŠ speciální Jihlava „Kurz batikování“. Tento kurz odstartoval sérii „Rukodělných řemesel“, během které si pedagogičtí pracovníci osvojí techniku tradičních řemesel a následně své nové znalosti a dovednosti začlení do ŠVP.


[ Nahoru ]
VEDENÍ DIALOGU A REFLEXE V UČITELSKÉ PRAXI (SUPERVIZE)


      8. 2. 2010 byl zahájen program „Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi“. Cílem kurzu je získat teoretické vědomosti a praktické dovednosti odborné podpory pedagogů ve školství. Předpokladem je motivace k práci na sobě, na vlastním růstu a sebereflexi. Kurz absolvuje 6 pedagogů ZŠ speciální Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizace a 6 pedagogů Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod.

      První seminář byl tematicky zaměřen na „Odbornou průpravu, kontrakt a bezpečné prostředí pro dialog“, uskutečnil se v Jihlavě.


[ Nahoru ]
Základní kurz bazální stimulace


      26. - 27. 11. 2009 absolvovalo 17 pedagogů ZŠ speciální „Základní kurz bazální stimulace“.
      Garantem kurzu akreditovaného MPSV ČR a MŠMT ČR je PhDr. Karolína Friedlová, INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.

Absolventi získali teoretické vědomosti a praktické dovednosti ze základů konceptu bazální stimulace.  Osvojili si jak adekvátně reagovat a saturovat potřeby žáků, u nichž je z jakýchkoli příčin změněna možnost komunikace, lokomoce a percepce. Zaměřili se na pedagogickou podporu alternativní a augmentativní komunikace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


[ Nahoru ]