Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version

Metody a pomůcky


SPECIÁLNÍ TERAPIE


       Ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňujeme moderní speciálně pedagogické metody.

  Arteterapie

       je léčba pomocí výtvarných prostředků, např. kresba, malba, ale také výtvarná práce s jinými materiály, zejména pak s keramickou hlínou, která je vhodná především pro práci dětí trpících DMO (uvolňování spasticity, procvičování jemné motoriky). Dále je možné využít např. dřevo, kámen, kov, případně plasty a další materiály. V rámci arteterapie žáci pracují s keramickou hlínou a využívají metody malování barvami na velké plochy. Malují obrazy ve vertikální poloze, využívají techniku překrývání barevných vrstev a vytváření stop pomocí nejrůznějších pomůcek (špachtle, hřebeny, houbičky..) Během tvoření mohou žáci úspěšně využívat svoje emoce, dochází k jejich zklidnění a celkovému pozitivnímu psychickému naladění. Od září 2010 mohou žáci využívat novou keramickou dílnu a multifunkční dílnu.  Ergoterapie

       je léčba prací a hrou zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte. Zaměřuje se na nácvik samostatnosti a soběstačnosti v denních úkonech, k čemuž využívá mnoho speciálních kompenzačních pomůcek. Vede k rozvoji dovedností, zájmů, osobnosti a zahrnuje také přípravu na budoucí povolání a na praktický, pokud možno co nejsamostatnější, život. Při ergoterapii jsou využívány rozmanité hry a řemeslné činnosti, při nichž se cvičí jemná motorika, úchop, obratnost, cílené pohyby a koordinace. V rámci ergoterapie žáci pracují ve cvičné kuchyňce, cvičném bytě, keramické dílně, v multifunkční dílně. Ve třídách pak probíhá nácvik sebeobslužných činností, cvičení na rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické koordinace. Žáci 9. A 10. ročníku se v rámci předprofesní přípravy věnují mimo jiné nácviku jednoduchých úklidových prací. Studenti praktické školy se učí základům šití, vaření, úklidu. Pracují s různým materiálem – pletou z pedigu, tkají na stavu, tvoří z hlíny, malují na sklo, na hedvábí aj.


  Muzikoterapie

       je léčba pomocí hudby a má podobný efekt jako artetrapie. Pomocí muzikoterapie jde ovlivnit disharmonie, lze navodit vnitřní soulad. Naladěný organismus je daleko odolnější a silnější. Zejména u dětí s DMO lze spatřovat hlavní přínos v uvolnění, snížení spasticity a celkové harmonizaci organismu. Aktivní zapojení do hudební produkce se pozitivně projeví ve zvýšeném smyslu pro rytmus, zlepšení jemné motoriky, koncentrace a lepšího stereotypu dýchání. A stejně jako u arteterapie vede tato metoda ke zvýšení sebevědomí. Ve škole je realizována celoročně v rámci hodin hudební výchovy buď individuálně ve třídách nebo formou společného zpívání a muzicírování. Skupina žáků se svými učiteli se každoročně účastní hudebních přehlídek a vystoupení. Každoročně organizujeme tradiční hudební setkání žáků školy, klientů DTS, žáků ZŠ i dětí z MŠ s názvem ,,OZVĚNY“.


  Trampolining

       je moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku. Jde o získávání takových dovedností, schopností a kompetencí pomocí trampolíny, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince i společnosti. Jde zejména o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání. Škola získala trampolínu v roce 2005, využíváme ji v tělocvičně a druhá venkovní slouží žákům od září 2010.


  Bazální stimulace

       zahrnuje somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní stimulace, které podporují pedagogické působení na žáky v aktivitách všedního dne. Je určena zejména pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením a těžkými kombinovanými vadami. Podporuje vnímání vlastní identity, orientaci v prostoru a čase, zlepšuje funkce organismu, je to pro dítě prostředek k navázání komunikace se svým okolím.


  Orofaciální stimulace

       představuje soubor pohybů a úkonů jejichž pomocí dospělý stimuluje u dítěte neuromotoriku obličeje, tváří, rtů, jazyk, patra a hltanu. Cílem je také pozitivně ovlivnit dýchání, sání, žvýkání, kousání, polykání, pití a sekundárně i pokroky v řeči. Při stimulacích se používá dlaně a hřbetu ruky, prstů, špachtlí, lžiček, ale i vhodných potravin jako je čokoláda, med, voda. K používání této metody absolvovali všichni pedagogové speciální kurz.


  Polohování

       je u těžce tělesně postižených dětí jednou z nejdůležitějších edukačních forem práce. Ve škole se pedagogové zaměřují především na polohy preventivní, jež mohou zabraňovat vzniku kontraktur, deformit a proleženin. Pro každé tělesně postižené dítě se hledá několik individuálně vhodně volených poloh. K polohování se využívá různých pomůcek, např. molitanové podkovy, nafukovací dlahy, polštářky, klíny, karimatky a jiné. Polohuje se také na velkých gymnastických míčích. Jemné pohupování a šetrné vychylování těžiště je dětmi pozitivně vnímáno. Sezení na míči také slouží k provádění balančních cviků – nutnost neustálého vyrovnávání těžiště vede ke stimulaci i těch svalových skupin, které se při běžných aktivitách zapojují méně. Cvičení na míči působí na zvyšování kondice, na dýchání a zažívání.


  Plavání

       z tělovýchovného hlediska znamená zlepšení osobní kondice a napomáhá psychické relaxaci. Pobyt ve vodě umožňuje volnost pohybu ve volném prostoru jak mobilním, tak i těžce tělesně postiženým žákům, nemusí být nutná dopomoc další osoby, bez které se dítě v osobním životě mnohdy neobejde. Vodní prostředí působí na dítě v oblasti zvětšování kloubního rozsahu, snižování svalového tonusu, posilování oslabených či atrofovaných svalů a další.


  Relaxace

       je navozování stavu tělesného a psychického uvolnění. Tato metoda prolíná celým edukačním procesem, zejména pak po činnostech, které vyžadují soustředěnou pozornost a činnost dítěte. Škola disponuje místností, která je určena pro relaxační chvilky, je vybavena lůžkem, relaxačními vaky apod.. Relaxaci a polohování může doprovázet relaxační hudba, ztlumená světla, puštěné světelné válce a další podobné prostředky, které umožňují naprosté uvolnění, zklidnění a odpočinek dítěte.


  Canisterapie

       je terapie pomocí speciálně vycvičených psů, kterou zajišťují pro školu bezplatně rodiče prostřednictvím OS Kamínek. Probíhá jednak individuální formou – pro děti s tělesným postižením – polohování, uvolňování spasticity, rozvoj komunikačních schopností, pozitivní emocionální ladění a jednak formou skupinovou – rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybů, rovnováhy, sociální učení, rozvoj emocionality dětí.


  Komunikační systém VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)

       je ucelený návod, který umožňuje komunikaci dětem s těžkým postižením, s lékařskou diagnózou autismus, Downovým syndromem, těžšími formami mentální retardace a jinými vývojovými vadami, které omezují porozumění a užívání mluvené řeči. Cílem je rychlé nabytí komunikačních dovedností v rámci běžných životních situacích. Žák sám komunikaci vyhledává, navazuje kontakt a stává se iniciátorem komunikace.POMŮCKY, VYBAVENÍ


       Jedním z nejdůležitějších pomocníků je závěsný kolejnicový systém ERILENS, který umožňuje zvedání a přemísťování imobilních žáků. Je zabudován ve všech třídách speciální školy, vestibulech, WC a v rehabilitačním centru. Ve všech třídách je dále PC s dotykovým monitorem, televize, video, radia, CD přehrávače. K dispozici jsou digitální fotoaparáty, kamery, tiskárny, kopírky, termokopírky, laminátory, interaktivní tabule, komunikátory s hlasovým výstupem, pec na vypalování keramiky a hrnčířský kruh, vnitřní a venkovní trampolína, vnitřní a venkovní stůl na stolní tenis, bicykly, tricykly i dvojkolo, rehabilitační míče a další speciální náčiní a masážní pomůcky, polohovací lůžka, polohovací vaky, závěsné houpačky, vířivá vana. Imobilní žáci se mohou pohybovat na speciálním vertikalizačním zařízení – tzv. ,,stabiflex“, k posilování dolních končetin využívají motomed. Žáci a studenti obou škol mají k dispozici venkovní multifunkční hřiště, vnitřní multifunkční tělocvičnu vybavenou dataprojektorem, ozvučným zařízením, světelnými efekty a zrcadlovou stěnou, keramickou dílnu, víceúčelovou dílnu, cvičnou kuchyňku, cvičný byt, relaxační místnost vybavenou ozvučným zařízením, světelnými efekty s vodním lůžkem, multifunkční učebnu s počítači a interaktivní tabulí.


[ Nahoru ]